Privacyverklaring

Sandra Benschop Coacht, gevestigd aan Spoorsingel 47, 3033 GG Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sandrabenschopcoacht.nl
Spoorsingel 47
3033 GG Rotterdam
+31 6 16 11 84 11

Sandra Benschop is de Functionaris Gegevensbescherming van Sandra Benschop Coacht, zij is te bereiken via contact@sandrabenschopcoacht.nl

Sandra Benschop Coacht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch en tijdens de coaching gesprekken.

Sandra Benschop Coacht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Sandra Benschop Coacht neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sandra Benschop Coacht) tussen zit. Sandra Benschop Coacht gebruikt office programma’s van Microsoft en een mailprogramma van outlook. Daarnaast wordt indien nodig/wenselijk en alleen na toestemming van de betrokkene gebruik gemaakt van computer gegenereerde persoonlijkheidsprofielen.

Sandra Benschop Coacht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mijn aantekeningen van de gesprekken bewaar ik in een persoonlijk archief en vernietig ik als je dat schriftelijk aan mij vraagt.

Sandra Benschop Coacht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sandra Benschop Coacht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sandra Benschop Coacht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@sandrabenschopcoacht.nl. Voeg in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs bij, zodat helder is dat het verzoek daadwerkelijk door jou is gedaan.

Sandra Benschop Coacht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sandra Benschop Coacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sandra Benschop via contact@sandrabenschopcoacht.nl

Kom in contact.